Regulamin teleporad

Przychodnia Lekarska MEDICOR

Marcin Kowalczyński

Ul. Pabianicka 252

93-457 Łódź

 

Standard organizacyjny teleporady w ramach PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Stosowna informacja o udzielaniu świadczeń w ramach teleporady  znajduje się w:

 • miejscu wykonywania świadczeń
 • na stronie internetowej przychodni

 

Pacjent ma  również prawo uzyskać wszelkie informacje na temat standardu organizacyjnego teleporady – w tym w szczególności na temat  warunków udzielania teleporady – telefonicznie.

 

Teleporada w ramach POZ  udzielana jest wg następujących standardów:

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Każdy pacjent ma prawo  kontaktu telefonicznego/elektronicznego z przychodnią. Pacjent ma również prawo do kontaktu osobistego z przychodnią.
 2. Skrzynka mailowa jest sprawdzana  4 razy dziennie
 3. Teleporada NIE jest  jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
 4. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane tak w  bezpośrednim kontakcie z pacjentem jak i na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
 5. Pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym w każdym czasie.
 6. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.

 

USTALENIE TERMINU ŚWIADCZENIA

 1. Umówienie terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego odbywa  się na drodze telefonicznej pod numerem telefonu 42 682-60-05 lub elektronicznej  na adres e-mail: rejestracja@plmedicor.pl
 2. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) powinien mieć możliwość zgłoszenia potrzeby zdrowotnej, a pracownik odpowiedzialny za rejestrację powinien:
  1. rozpoznać potrzebę zdrowotną,
  2. zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
  3. wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ,
  4. poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
 3. Termin teleporady ustalany jest wspólnie z pacjentem – w dniach i godzinach pracy POZ (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 – 18.00) – w przypadkach uzasadnionych medycznie teleporada udzielana jest niezwłocznie.

 

REALIZACJA  TELEPORADY

 1. Teleporada może być udzielana m.in. w formie telefonicznej lub video rozmowy
 2. W celu zrealizowania teleporady za pośrednictwem telefonu  lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/-40 min).
 3. W celu zrealizowania teleporady za pośrednictwem podanego przez pacjenta adresu e-mail  lekarz/pielęgniarka/położna realizują poradę drogą elektroniczną (e-mail), a jeśli zachodzi taka potrzeba nawiązują kontakt telefoniczny.
 4. Kontakt z pacjentem następuje na podany przez pacjenta numer telefonu lub podany przez pacjenta adres e-mail.
 5. W przypadku kontaktu telefonicznego należy podjąć co najmniej 3 próby takiego  kontaktu w odstępie nie krótszym niż 5 minut.  W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny teleporada jest anulowana .
 6. Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta poprzez pytanie o szczegóły z historii choroby.
 7. Każdorazowo teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 8. Przekazanie Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej  następuje z zastosowaniem systemów teleinformatycznych zapewniających ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem,   a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.
 9. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta.
 10. Podczas teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-ZLA (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.
 11. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 12. Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.

 

REALIZACJA E-RECEPTY

 

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a                          z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece, bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-Receptę można zrealizować     w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL  możliwe jest zrealizowanie                      e-Recepty w aptece.

 

REALIZACJA  E-SKIEROWANIA

 

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS-a               z 4-cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować  osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem  podając  4-cyfrowy kod i PESEL.

 

REALIZACJA  E – ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

 

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym

 

REALIZACJA ZLECEŃ BADAŃ DODATKOWYCH

 

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań telefonicznie lub osobiście w placówce. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania.

 

 

PORADNIA ZACHĘCA DO  AKTYWACJI INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

 

Internetowe Konto Pacjenta to  bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu

(https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

 

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma  dostęp do  swojej dokumentacji medycznej w tym do:

 1. e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 2. informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 3. wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 4. informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

 

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

Wersja z dnia 09.02.2021